Læs om folketingsvalget

Generel information

Generel information

Onsdag den 5. oktober 2022 udskrev statsministeren valg til Folketinget til afholdelse tirsdag den 1. november 2022.

Vi vil løbende opdatere valgresultatet og stemmeprocenterne her på hjemmesiden.

Mere information:

I løbet af valgdagen den 1. november 2022 bliver det her på siden opgjort, hvor mange vælgere der stemmer på de forskellige afstemningssteder i Norddjurs Kommune.

Tallene bliver offentliggjort på disse cirkatidspunkter:

Kl. 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 og 20.00.

Ark til valgdeltagelse og stemmeprocent.pdf


Se stemmeprocenter fra tidligere valg (åbner i nyt vindue)

 

Plakater på højst 0,8 m2 må ophænges fra kl. 12.00 den 8. oktober 2022 (den fjerde lørdag inden valgdagen), uden at der skal søges om tilladelse til det ved vejmyndigheden.

Plakaterne skal senest være nedtaget senest kl. 24.00 den 9. november 2022 (8 dage efter valget).

Det er kommunens afdeling Vej og Ejendom der administrerer reglerne og vil også gennemføre tilsyn for at se, at reglerne generelt overholdes.

Dette vil blive gjort, i starten af perioden, løbende i perioden, efter eventuelle påbud, ved borgerhenvendelser, og omkring udløb af opsætningsperioden.

Vejdirektoratet har lavet en skitse for hvordan plakaterne må ophænges på lygtepælene. Derudover har Vejdirektoratet lavet en vejledning til ophængning af valgplakaterne. Denne vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside og tilrettet, når valgdatoen er fastsat.

De nærmere regler for ophængningen kan ses i vejlovgivningen. I vejlovens §3, nr. 1, §84 og §85 og privatvejlovens §10, nr. 17, § 66 a og § 66 b.

De væsentligste regler for ophængningen skitseres her:

  • Plakater, som er opsat på lygtepæle direkte ved et fortov/gangareal, skal hænge mindst 2,3 mtr. oppe, målt fra nederste kant af plakaten, eller hænge mindst 0,3 mtr. fra cykelstikant og mindst 0,5 mtr. fra kørebanekant, målt fra nærmeste kant.
  • Plakaterne må ikke ophænges i midterrabatter på veje, hvor hastigheden er over 60 km.
  • Plakaterne må ikke ophænges på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Plakaterne må ikke dække for autoriseret afmærkning som for eksempel færdselstavler, vejvisningstavler.
  • Plakaterne må ikke forhindre oversigtsforholdene eller på anden måde nedsætte eller udgøre fare for trafiksikkerheden.
  • Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen.
  • Politiet, Norddjurs Kommune eller vejbestyreren kan kræve valgplakater fjernet, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.
  • Er valgplakaten ophængt i strid med reglerne kan vejbestyrelsen eller kommunen kræve denne nedtaget inden for 24 timer. Vejbestyreren kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden

Flere steder, bl. andet på langs Havnevejen, på Bavnehøjvej, på Randersvej, er det ikke muligt at hænge på lygtepælene som står tæt på vejkanten.

Ved tidligere valg oplevede forvaltningen, at flere plakater var til gene for større køretøjer, herunder bybussen/lastbiler, særligt når der samtidig kom modkørende bilister.

Lygtepælene på disse strækninger, er tættere end 0,5 meter fra vejbanen, og derved kan de ikke lovligt ophænges der.

I Grenaa midtby skal I ved ophængning være opmærksomme på, at plakaterne skal have 2,3 meter afstand til belægningen.

I skal derfor være opmærksomme på om dette krav kan overholdes på de korte lygtepæle.

Der kan være lignende forhold i flere af kommunens øvrige byer, eller andre steder i Grenaa.

Det er også en rigtig god ide at indtegne på et kortbilag, hvor plakaterne ophænges. Dette sikrer at man får alle plakater samlet ind igen, også dem som evt. er faldet ned.

I skal være også være opmærksomme på, at plakaterne ofte ”falder” lidt ned. Derved overholder de ikke altid reglerne med afstandskrav til fortov mv., som da de blev hængt op.

De falder ofte lidt ned når de har hængt oppe et stykke tid, hvis der har været regnvejr, blæsevejr eller lignende.

Når de hænger langt nede ved fortovene og cykelstierne, er de til gene samt til fare for fodgængere samt cyklister.

Vi opfordrer jer derfor til, at I jævnligt får gennemgået opsætningen af plakaterne og få fejlene rettet eller plakaterne nedtaget. Her kan kortbilaget være en god hjælp til at få tjekket alle steder plakaterne er ophængt.

Husk – det er jeres ansvar at plakaterne hænger efter lovgivningen og at reglerne er lavet for trafiksikkerhedens skyld.

 

Kontakt

Kommunaldirektørens sekretariat