Valgplakater på vejareal

De opstillingsberettigede partier og deres kandidater har ret til at ophænge valgplakater på offentlige veje og private fællesveje i byerne uden at skulle søge om en forudgående tilladelse – under forudsætning af, at gældende regler følges.

Mere om ophængning af plakater

 • Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse” på en vejrbestandig plade.

 • Valgplakaterne skal være forsynes med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen.

 • Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende.

 • Ansvar for bestemmelsernes overholdelse og for fjernelse af plakaterne påhviler den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen, ligesom vedkommende har det fulde ansvar for eventuelle skader i forbindelse med ophængningen, både over for masteejerne og tredje mand.

 • Politiet, Norddjurs Kommune eller vejbestyreren kan kræve valgplakater fjernet, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.

 • Er valgplakaten ophængt i strid med reglerne kan vejbestyrelsen eller kommunen kræve denne nedtaget inden for 24 timer. Vejbestyreren kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden tidsfristen.
 • Ophængning må tidligst påbegyndes kl. 12.00 den 8. oktober 2022 (den fjerde lørdag før valgdagen).
 • Valgplakaterne må ikke være større end 0,8 m2 (120 cm højde, 60 cm bredde).

 • Ønsker du at hænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder med videre op, skal du søge om tilladelse hos Norddjurs Kommune, Vej og Ejendom på mail: vejogejendom@norddjurs.dk.
 • På master til vejbelysning og elforsyning, vejtræer, hegn og indretninger fæstnet til jorden. Valgplakater i træer skal ske efter lovgivningen, og for at undgå skader skal følgende yderligere følges:

  • Valgplakater må kun opsættes i træer uden at skade disse. Forvoldes der skade, vil der blive krævet erstatning.

  • Valgplakater må ikke opsættes med søm eller lignende til træet - udelukkende med snor af en beskaffenhed, der ikke skader træet.

  • Valgplakater må kun opsættes i træer, der er opstammede og på de frie stammer.

  • Sker der skade på et træ, har den ansvarlige for opsætningen pligt til at melde skaden til Norddjurs Kommune.
 • Motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.

 • Midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.

 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Plakaterne må ikke dække for autoriseret afmærkning som for eksempel færdselstavler, vejvisningstavler.

 • Plakaterne må ikke forhindre oversigtsforholdene eller på anden måde nedsætte eller udgøre fare for trafiksikkerheden.

 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.

 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant. 

 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt til nederste kant på plakaten.

 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning.

 • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader eller ændringer af vejtræer eller master mv.
 • Der skal være minimum 1,5 m fra plakat til luftledning.

 • Personer og værktøj må heller ikke komme nærmere end 1,5 m til luftledningen.
 • Der skal anvendes plastbindere, plastikisoleret tråd eller snor.

 • Der må ikke bruges søm

 • Fastgørelsen skal være forsvarligt udført og på en måde, så vind og vejr ikke kan blæse plakaterne ned.

 • Fastgørelsen skal være udført på en måde, så der ikke sker skade på vejudstyret.

 • Valgplakaterne må ikke påklæbes eller fastgøres med tape.

 • Alt materiale til brug ved fastgørelse af valgplakaterne skal fjernes, når disse nedtages.

 • Der skal udvises særlig agtpågivenhed ved ophængning af plakater i umiddelbar nærhed af lyskryds.
 • Nedtagning af både plakater og det, de er sat op med, skal være udført senest 8 dage efter afstemningsdagen, inden døgnets udløb kl. 24.00. (onsdag den 9. november 2022 kl. 24.00).

 • Plakater, som ikke er fjernet inden for fristen, eller som er opsat i strid med loven, vil blive fjernet af kommunen eller politiet for ophængerens regning.

 • Vejbestyreren/kommunen vil dog først inden tage kontakt til ophængeren/kontaktpersonen og give vedkommende 24 timer til selv at tage valgplakaten ned. Hvis der ikke står på plakaten, hvem der har hængt den op, kan udgifterne til at fjerne plakaten, pålægges den person, der agiteres for på valgplakaten.

OBS: Vejbestyreren og politiet har mulighed for at nedtage valgplakater, der er ophængt uden for den tilladte periode eller på den anden måde er ophængt i strid med reglerne. Udgifter til nedtagning af plakater eller til udbedring af skader på vejtræer eller indretninger kan pålægges ophængeren, den juridiske eller fysiske person, der er angivet på valgplakaten eller personen, der er afbilledet på plakaten.

Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan destrueres.

Der kan findes yderligere oplysninger i lov nr. 1520 af 27. december 2014 samt lov nr. 175 af 21. februar 2017, ved at kontakte Vejdirektoratet, Juridisk enhed på telefon 72 44 33 33 eller ved henvendelse til Norddjurs Kommune, Vej og Ejendom, på mail vejogejendom@norddjurs.dk

Mere om valgplakater på vejareal

I forbindelse med valgkampagner ved vi fra tidligere, at I ønsker at gøre brug af kommunale pladser/torve. Oftest på Torvet i Grenaa eller ved Centertorvet i Auning.

I den forbindelse, skal vi gøre opmærksom på, at der skal søges om tilladelse til benyttelse af kommunale arealer, for at undgå dobbeltbooking af kommunale pladser.

Der gøres ligeledes opmærksom på, at flere arealer, nogle dage, i valgperioden, allerede kan være udlånt til anden side. Dem skal der være plads til, da de har ansøgt i god tid og har fået tilladelse til brug af arealet.

Derfor skal vi venligst henstille til, at I også her i valgperioden søger om tilladelse til brug af kommunale arealer hos Vej og Ejendom på mail: vejogejendom@norddjurs.dk.  

Dette gør sig gældende, hvis I ønsker, at opstille noget på arealerne, eller er på samme sted i mere end 3 minutter.

Udover dato og tidspunkt, er det vigtigt at i oplyser hvad der forventes opstillet på arealet/hvor meget plads i har behov for, og om der ønskes tilkobling til kommunalt strømudtag (for foreningens regning).

Går i kun rundt med brochurer mv. UDEN at opstille noget, kræver det som udgangspunkt ikke tilladelse, kun såfremt i tager ophold samme sted i mere end 3 minutter.

Opstilling af f.eks. et beachflag ved uddeling af valgmateriale kræver tilladelse.

Vi behandler henvendelserne hurtigst muligt, og i den rækkefølge som de kommer ind i.

For at der skal være plads til alle, bedes I venligst overholde det.

Plakater på højst 0,8 m2 må ophænges fra kl. 12.00 den 8. oktober 2022 (den fjerde lørdag inden valgdagen), uden at der skal søges om tilladelse til det ved vejmyndigheden.

Plakaterne skal senest være nedtaget senest kl. 24.00 den 9. november 2022 (8 dage efter valget).

Det er kommunens afdeling Vej og Ejendom der administrerer reglerne og vil også gennemføre tilsyn for at se, at reglerne generelt overholdes.

Dette vil blive gjort, i starten af perioden, løbende i perioden, efter eventuelle påbud, ved borgerhenvendelser, og omkring udløb af opsætningsperioden.

Vejdirektoratet har lavet en skitse for hvordan plakaterne må ophænges på lygtepælene. Derudover har Vejdirektoratet lavet en vejledning til ophængning af valgplakaterne. Denne vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside og tilrettet, når valgdatoen er fastsat.

De nærmere regler for ophængningen kan ses i vejlovgivningen. I vejlovens §3, nr. 1, §84 og §85 og privatvejlovens §10, nr. 17, § 66 a og § 66 b.

De væsentligste regler for ophængningen skitseres her:

 • Plakater, som er opsat på lygtepæle direkte ved et fortov/gangareal, skal hænge mindst 2,3 mtr. oppe, målt fra nederste kant af plakaten, eller hænge mindst 0,3 mtr. fra cykelstikant og mindst 0,5 mtr. fra kørebanekant, målt fra nærmeste kant.
 • Plakaterne må ikke ophænges i midterrabatter på veje, hvor hastigheden er over 60 km.
 • Plakaterne må ikke ophænges på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr. Plakaterne må ikke dække for autoriseret afmærkning som for eksempel færdselstavler, vejvisningstavler.
 • Plakaterne må ikke forhindre oversigtsforholdene eller på anden måde nedsætte eller udgøre fare for trafiksikkerheden.
 • Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen.
 • Politiet, Norddjurs Kommune eller vejbestyreren kan kræve valgplakater fjernet, hvis det skønnes nødvendigt af færdselssikkerhedsmæssige grunde.
 • Er valgplakaten ophængt i strid med reglerne kan vejbestyrelsen eller kommunen kræve denne nedtaget inden for 24 timer. Vejbestyreren kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden

Flere steder, bl. andet på langs Havnevejen, på Bavnehøjvej, på Randersvej, er det ikke muligt at hænge på lygtepælene som står tæt på vejkanten.

Ved tidligere valg oplevede forvaltningen, at flere plakater var til gene for større køretøjer, herunder bybussen/lastbiler, særligt når der samtidig kom modkørende bilister.

Lygtepælene på disse strækninger, er tættere end 0,5 meter fra vejbanen, og derved kan de ikke lovligt ophænges der.

I Grenaa midtby skal I ved ophængning være opmærksomme på, at plakaterne skal have 2,3 meter afstand til belægningen.

I skal derfor være opmærksomme på om dette krav kan overholdes på de korte lygtepæle.

Der kan være lignende forhold i flere af kommunens øvrige byer, eller andre steder i Grenaa.

Det er også en rigtig god ide at indtegne på et kortbilag, hvor plakaterne ophænges. Dette sikrer at man får alle plakater samlet ind igen, også dem som evt. er faldet ned.

I skal være også være opmærksomme på, at plakaterne ofte ”falder” lidt ned. Derved overholder de ikke altid reglerne med afstandskrav til fortov mv., som da de blev hængt op.

De falder ofte lidt ned når de har hængt oppe et stykke tid, hvis der har været regnvejr, blæsevejr eller lignende.

Når de hænger langt nede ved fortovene og cykelstierne, er de til gene samt til fare for fodgængere samt cyklister.

Vi opfordrer jer derfor til, at I jævnligt får gennemgået opsætningen af plakaterne og få fejlene rettet eller plakaterne nedtaget. Her kan kortbilaget være en god hjælp til at få tjekket alle steder plakaterne er ophængt.

Husk – det er jeres ansvar at plakaterne hænger efter lovgivningen og at reglerne er lavet for trafiksikkerhedens skyld.

Læs mere om partibogstaver

Partibogstaver

Læs mere om, hvilke partibogstaver der er tildelt